Skriv ut en formaterad sida
                                     
Pressmeddelande
Från Hälso- och sjukvårdskansliet i Mariestad                  2002-09-25 15:45

Nära vård med brett utbud
Hälso- och sjukvårdsnämnderna för Östra och Västra Skaraborg tog idag beslut om utformningen för det nya läkarvals- och ersättningssystem som ska införas i Skaraborg fr o m nästa år.
För invånarna kommer systemet att innebära en nära vård med ett brett utbud.
 
Hälso - och sjukvårdsnämnderna för Östra och Västra Skaraborg tog idag beslut om de mål och inriktningar som ska gälla för Skaraborgs del när det gäller ett förändrat läkarvals- och ersättningssystem.

Den modell som kommer att införas i Skaraborg bygger vidare på den inriktning som redan finns. Det innebär att invånarna i respektive kommun från den 1 januari 2003 automatiskt kommer att höra till den vårdcentral som finns närmast.

De invånare som vill ska aktivt kunna välja annan vårdcentral eller annan vårdgivare, t ex privat vårdgivare, såväl i Skaraborg som i övriga delar i regionen.
De som är kroniskt sjuka och har kontinuerligt behov av läkare har möjlighet att välja fast läkare på vårdcentralen.

Nära vård med brett utbud är konceptet. Vården som erbjuds invånarna innehåller förutom läkar- och sköterskemottagning på vårdcentralen även BVC (barnavårdscentral) och MVC (mödravårdscentral), specialistsjuksköterskor, dietist, arbetsterapi, teamrehabilitering m m.

Mot beslutet reserverade sig (m)


Resursförstärkningar
På dagens möte beslutade nämnderna även om inriktningen för det fortsatta beställnings- och budgetarbetet för år 2003. Till grund för arbetet ligger bl a det beställningsunderlag som togs under våren. Nämnderna har där bland annat uppmärksammat och prioriterat två nya behovsgrupper: Barn med övervikt och fetma samt långtidssjukskrivna.

Nämnden för Östra Skaraborg har tilldelats 436 miljoner kronor i regionbidrag från Hälso- och sjukvårdsstyrelsen för nästa år. För nämnden för Västra Skaraborg är tilldelningen 412 miljoner kronor. En resursförstärkning på 4,5 miljoner kronor för Östra nämnden och 6,5 miljoner kronor för Västra ger möjlighet till ytterligare satsning på bl a ökad tillgänglighet och psykisk hälsa.


Svar på motion
En motion har lämnats för yttrande till Hälso- och sjukvårdsnämnderna angående nära vård och omsorg i norra Skaraborg. Motionen är skriven av bl a Cecilia Widegren.

I sitt yttrande skriver nämnderna att det pågår ett utvecklingsarbete i området enligt en samverkansmodell, "nya Mariestadsmodellen". Modellen innebär att ett gemensamt ledningsråd bildats från sjukvården, primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården. De utvecklingsprojekt som ledningsrådet samarbetar kring är bl a geriatriskt centrum, barn- och ungdomscentrum, vuxenpsykiatrisk verksamhet.Kontaktperson: För ytterligare information kontakta för
Hälso- och sjukvårdsnämnden för Östra Skaraborg: Ordförande Hans Aronsson (s), mobil 070-531 32 01, vice ordförande Lars Åke Carlsson (m), 0705 - 16 71 58, eller planeringsledare Sara Johansson, 0705-41 05 72.

Hälso- och sjukvårdsnämnden för Västra Skaraborg: Bengt Andersson (c), mobil 070-209 50 09 , vice ordförande Egon Frid (v), 070-636 58 41. Eller hälso- och sjukvårdschef Gunbrith O Palo, mobil 0705-32 66 89.
Skapat av: Sonja Gillving E-post: sonja.gillving@vgregion.se