Skriv ut en formaterad sida
                                     
Pressmeddelande
Från Kulturnämnden                  2002-10-14 16:00

Förslag i musikplan
Musik i Väst renodlar sin verksamhet, Ensemblerna får ny hemvist
Renodla Musik i Västs uppdrag. Koncentrera verksamheten på främjandedelen dvs arbetet med att på olika sätt sprida musik till invånarna i Västra Götaland Det är ett av de viktigaste förslagen i en regional musikplan som kulturnämnden idag behandlat.
 
Musik i Väst har lång erfarenhet och ett gediget kunnande om hur man arbetar främjande med musik regionalt. En erfarenhet som kulturnämndens övriga kulturfrämjare, t ex danskonsulenter och konstkonsulenter kan dra nytta av. I framtiden ser kulturnämnden gärna att Musik i Väst omvandlas till att vara basen i en samordnad främjandeorganisation. En sådan organisation skulle i så fall arbeta med hela kulturområdet: musik, dans, konst, barn och ungdomskultur, mångkultur osv. En sorts ”Kultur i Väst”. En konsekvens av den nya inriktningen blir att de delar av Musik i Väst som producerar egen musik: Bohuslän Big Band, vokalensemblen Vox och barockensemblen Corona Artis får nya hemvister. Undersökningar pågår om vilka organisationer dessa kan komma att höra till i framtiden.
Musikplanen innehåller i övrigt en kartläggning över regionens musikproducerade institutioner och organisationer - allt från Göteborgs symfoniker ett omfattande amatörmusikliv. Den innehåller också en kartläggning av musiklivet i alla Västra Götalands 49 kommuner.

– Det finns ett starkt önskemål från kommunerna att regionen bättre samordnar sina kontakter med dem, säger utredare Ann-Charlott Eklund. Där finns ibland bara en eller två personer som arbetar med kulturen och det blir svårt för dem att hinna med alla initiativ från regionalt håll. En ny främjande organisation skulle innebära att i varje fall konsulenterna bättre skulle kunna samordna sina kontakter med kommunerna. Kommunerna ville också ha hjälp med att ordna bättre och fler mötesplatser för kultur, utveckla de kommunala musikskolorna, stötta amatörverksamheten och utveckla arrangörerna. Allt detta är viktiga uppgifter för en ny främjandeorganisation.
Men Ann-Charlott Eklund anser också att kommunerna själva måste ta vissa initiativ till att förbättra villkoren för musiklivet.
–Det bör framför allt att utveckla sina scener. Vissa musikgenrer saknar bra möjligheter att nå sin publik. Det gäller framför allt världs- och folkmusiken och den nutida musiken. Den konstformen måste få bättre möjligheter att etablera sig i Västra Götaland, säger Ann-Charlott Eklund.

Hon föreslår i musikplanen att vissa scener utvecklas till professionella scener. En professionell scen måste uppfylla vissa kriterier vad gäller teknisk utrustning, tillgänglighet, bemanning och genrebredd. För detta kan kommunen söka statliga bidrag. En sådan diskussion kan regionen ta upp i sina regelbundna samtal med Statens kulturråd. Lämpliga scener som nämns i musikplanen är t ex Konserthuset i Vara, Åhaga i Borås, Kulturbruket i Mellerud och Futura i Tanumshede.

Musikplanen innehåller en mängd andra förslag till förändringar. Till exempel att Musik & Ungdom Väst får utvidgat ansvar och tilldelas det statliga länsmusikuppdraget att ansvara för ungdomars eget skapande samt utveckla arrangörssidan på ungdomsområdet, uppdrag som för närvarande ligger på Musik i Väst. Idag arbetar Musik&Ungdom Väst huvudsakligen med pop och rockmusik. Det utvidgade uppdraget skulle gälla all musik.

Musikplanen föreslår också att ett centrum för svensk jazzmusik etableras i Västra Götaland eftersom jazzmusiken har en stark ställning här. Ett jazzcentrum med nationellt uppdrag skulle ha till uppgift att samla alla spridda krafter inom genren, driva utvecklingsarbete, skapa arbetstillfällen, utveckla nätverk o s v.

Regionens kulturnämnd kommer nu att i nära samarbete med Statens Kulturråd, kommunerna i Västra Götaland och berörda regionala aktörer fortsätta diskussionen om förslagen i musikplanen. Nämnden ska också i samverkan med musikerna i Bohusläns Big Band, Corona Artis och Vox finna bra lösningar till deras fortsatta verksamheter.


NY DRIFTSENHET SAMLAR KULTURFRÄMJARE

Kulturkonsulenter och projektledare som arbetar främjande inom sina respektive konstområden regionen har samlats under ett tak i en nybildad enhet inom Västra Götalandsregionen.


Genom den nya driftsenheten hoppas regionens kulturnämnd att de som arbetar främjande bättre kan samordna sina verksamheter, dra fördelar av varandras nätverk och fungera som en samlad kontaktinstans för t ex kommunerna i Västra Götaland. De regionala kulturkonsulenterna arbetar utåtriktat i och tillsammans med kommunerna och deras uppgift är bland annat att på olika sätt verka för medborgarnas rätt till såväl kulturupplevelser som till eget skapande. Vid dagens sammanträde i kulturnämnden beslutade nämnden om den nya enhetens uppdrag och anslog 1 miljoner kr i bidrag för 2003.
I den nya driftenheten kommer konstkonsulenter, danskonsulenter, kultur-i-skola-ansvarig, arrangörssamordnaren för barn och ungdomskultur, den kulturpedagogiska enheten Klangfärg och den planerade mångkulturkonsulenten att samlas.

KULTURPOLITISKA UPPDRAG
TILL 60 FÖRENINGAR

Drygt 14 miljoner kr fördelades idag av regionens kulturnämnd till 60 föreningar och organisationer inom kulturområdet i Västra Götaland. Föreningarna och organisationerna får av nämnden ett så kallat kulturpolitiskt motiverat uppdrag vilket innebär att nämnden anser dess verksamheter så betydelsefulla ur regional och kulturell synvinkel att man får ett uppdrag kopplat till ett ekonomiskt bidrag.


Dessa bidrag beslutas för ett år och innebär inga löften om uppdrag och bidrag för längre perioder. Två kulturföreningar är nytillkomna. Det är Atalante i Göteborg som är en plattform för fri kultur i regionen med dansen i centrum. Men Atalante arbetar också med film, teater, musik, bildkonst och debatt. I det regionala uppdraget sägs bland annat att Atalante ska vidga sin verksamhet till olika institutioner och platser i regionen. Man har också i uppdrag att genomföra en årlig festival med Atalante som scen för regionens fria kulturliv. Till uppdraget är kopplat ett bidrag på 400 000 kr för 2003.

Kulturföreningen Vario i Kungälv har också för första gången fått ett regionalt uppdrag. Vario arbetar för att ge improviserad musik, modern dans, nutida bildkonst, poesi och gränsöverskridande konsthändelser en plats i det gängse kulturutbudet. Föreningen arbetar såväl lokalt och regionalt som internationellt. I det regionala uppdraget ingår bland annat att pröva ”konsthändelser” på några oetablerade platser i Västra Götaland samt att återuppta sommarfestivalen på Bohus fästning och på andra platser i Västra Götaland. Till uppdraget är kopplat ett regionalt bidrag på 60 000 kr.
Två tidigare kulturpolitiskt motiverade uppdrag faller bort 2003. Det är Föreningen för ny musik och intermediakonst i Skaraborg som mister sitt uppdrag med motiveringen att man har en liten utåtriktad verksamhet som inte kan bedömas som regional och att dessutom stödet från hemkommunen Skövde är sporadiskt. Föreningen har efter diskussion med regionens kultursekretariat återkallat sin ansökan för 2003.
Uppdrag till föreningen Jazz i Skaraborg bordlades.


Kontaktperson: För mer information kontakta Lena Alexandersson tlf: 0705-511 615
Skapat av: Lena Alexandersson E-post: lena.alexandersson@vgregion.se